Finanční řád

Finanční řád

Odborového svazu knihovníků
(dále jen „OSPK“)

Finanční zabezpečení OSPK

 1. Zdroje finančního zabezpečení svazu jsou zakotveny ve stanovách (čl. 13 odst. 2).
 2. Členský příspěvek OSPK je stanoven ve výši 1 % z měsíčního platu člena OSPK po odpočtu daní.
 3. Udržovací příspěvek OSPK platí nepracující členové ve výši 5,- až 20,- Kč měsíčně, a to podle rozhodnutí členské schůze základní organizace OSPK (dále jen „ZO“).
 4. Členské a udržovací příspěvky od členů OSPK ve stanovené výši vybírají ZO. Ponechají si 70 % na financování vlastní činnosti a 30 % odvádějí do rozpočtu OSPK.

Fondy OSPK

K finančnímu zabezpečení činnosti a úkolu OSPK jsou vytvářeny účelové fondy:

Sociální fond

Ze sociálního fondu lze poskytovat příspěvky:

 • na jednorázové sociální podpory členů OSPK v době nezaměstnanosti, na mimořádné výpomoci,
 • na mimořádné výpomoci při živelných událostech,
 • na soudní poplatky při právním zastoupení clenu OSPK v pracovněprávních sporech.

O poskytnutí příspěvku a jeho výši rozhoduje výkonný výbor OSPK (dále jen “VV”) na základě žádosti člena OSPK nebo ZO. Žádost člena OSPK je nutno doložit písemným odůvodněním výboru ZO.

Organizačně hospodářský fond

Z organizačně hospodářského fondu se hradí:

 1. činnost VV a revizní komise OSPK,
 2. činnost sekretariátu OSPK (hospodářskosprávní výdaje, mzdy, nájemné, pojistné, spoje, energie, služby apod.).

Rozpočet a účetnictví OSPK

 1. VV schvaluje rozpočet OSPK na příslušný kalendářní rok a schvaluje výsledky hospodaření.
 2. Účetnictví se vede podle platných právních předpisů a provádí se roční uzávěrka. K provádění finančních operací se mohou využívat služby peněžních ústavů.
 3. VV zajištuje evidenci a správu movitého a nemovitého majetku OSPK.

Kontrola hospodaření

Hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a právními předpisy kontroluje příslušná revizní komise ve smyslu stanov OSPK.

Závěrečné ustanovení

Tento finanční řád byl schválen sjezdem OSPK a nabyl účinnosti dne 27. 3. 2001. Tímto dnem pozbyl platnosti finanční rád ze dne 25. 3. 1997.