Stanovy

Obsah stanov

Článek 1Základní ustanovení
Článek 2Členství
Článek 3Práva členů
Článek 4Povinnosti členů
Článek 5Společné organizační zásady
Článek 6ZO OSPK
Článek 7Sjezd
Článek 8Výkonný výbor
Článek 9Revizní komise
Článek 10Majetek a hospodaření
Článek 11Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1 – Přihláška

STANOVY

Odborového svazu pracovníků knihoven

ve znění schváleném VIII. sjezdem OSPK dne 16. září 2021

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Odborový svaz pracovníků knihoven (dále jen “OSPK”) je profesní odborová organizace, sdružující zejména zaměstnance knihoven a jiných informačních organizací a institucí, které působí na území České republiky.
 2. OSPK je ekonomicky a organizačně nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, zaměstnavatelích a jejich organizacích, politických stranách, hnutích, spolcích, církvích a jiných organizacích.
 3. Základní úlohou a posláním OSPK je v souladu s právním řádem zejména

a) ochrana, prosazování a obhajoba zejména pracovních, sociálních, mzdových a profesních práv jeho členů, a ve smyslu právních předpisů i ostatních zaměstnanců, vůči zaměstnavatelům

b) prosazování a obhajování práv a potřeb členů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen “BOZP”) vůči zaměstnavatelům

c) vykonávání kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů

d) uzavírání kolektivních smluv mezi základními organizacemi OSPK (dále jen “ZO”) a zaměstnavateli a uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně s organizacemi zaměstnavatelů

e) poskytování bezplatné právní pomoci členům a ZO při kolektivním vyjednávání, ve sporech se zaměstnavateli, a to i před soudy v pracovněprávní a sociální oblasti, podle svých finančních možností

d) hájení a prosazování oprávněných zájmů a potřeb členů vůči orgánům státní správy a samosprávy zejména v oblasti platů a pracovních podmínek zaměstnanců.

      4. Při naplňování svého poslání vychází OSPK z práv daných mu zejména Ústavou České       republiky, Listinou základních práv a svobod, úmluvami Mezinárodní organizace      práce, Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy České republiky a směrnicemi

Evropské unie.

      5. K prosazování a obhajobě práv svých členů se OSPK může sdružovat s jinými         odborovými svazy a může být členem mezinárodních odborových sdružení.

      6. OSPK má působnost na území České republiky.

      7. OSPK je právnickou osobou vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L1136.

      8. Sídlem OSPK je Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Čl. 2

Členství

Členství v OSPK je:

 1. kolektivní v rámci ZO
 2. individuální
 1. Členem OSPK se ve smyslu čl. 1 odst. 1 může stát každý občan po dosažení 18 let, který souhlasí s těmito stanovami. Za stejných podmínek se může stát členem i důchodce nebo nezaměstnaný, pokud v minulosti byl v pracovním poměru k zaměstnavatelům, uvedeným v čl. 1 odst. 1.
 2. Přihláška za člena je písemná (příloha č. 1). O přijetí člena rozhoduje výbor ZO.
 3.  Individuální zájemci o členství v OSPK u zaměstnavatelů, kde není založena ZO, mohou podat přihlášku do ZO Praha na adrese OSPK (Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1).
 4. Členství v OSPK zaniká:
 5. vystoupením
 6. vyloučením
 7. vyškrtnutím
 8. úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého
 9. zrušením OSPK.
 1. Člen může vystoupit z OSPK na základě dobrovolného rozhodnutí dopisem adresovaným ZO vždy ke konci kalendářního měsíce.
 2. Člen může být vyloučen z OSPK pokud:
 1. závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy
 2. jednal proti zájmům OSPK
 3. se provinil proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie
 4. byl pravomocně odsouzen pro závažný trestný čin.

O vyloučení rozhoduje výbor ZO, který člena přijal.

 1. Členství v OSPK zaniká vyškrtnutím při neplacení členských nebo udržovacích příspěvků po dobu nejméně 12 měsíců, a to až po písemné upomínce výborem ZO s upozorněním na vyškrtnutí.
 2. Vyloučený nebo vyškrtnutý člen se může odvolat k příští členské schůzi ZO nebo k sjezdu OSPK. Odvolání nemá odkladný účinek.

Zánikem členství vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit částky dlužné ZO nebo OSPK. Výbor ZO nebo VV může rozhodnout o jejich vymáhání právní cestou.

Čl. 3

Práva členů

Člen OSPK má právo zejména:

 1. účastnit se členských schůzí ZO
 2. uplatňovat své názory, návrhy a kritiku, být informován prostřednictvím volených zástupců o činnosti a hospodaření ZO a OSPK
 3. obracet se s dotazy, připomínkami a návrhy ke kterémukoliv orgánu OSPK a požadovat po něm odpověď
 4. účastnit se jednání výboru ZO, jedná-li se o jeho stížnosti, činnosti či chování; v případě jeho neúčasti je orgán povinen seznámit jej s výsledky jednání
 5. hlasovat, volit a být volen do orgánů OSPK
 6. využívat všech práv vyplývajících z právních předpisů
 7. využívat všech výhod vyplývajících z členství, a to zejména:
 • na poskytnutí bezplatné právní porady a zastoupení před zaměstnavatelem a soudy v oblasti pracovněprávní, mzdové a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • na ochranu z titulu své funkce v orgánech OSPK ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce
 • na hmotnou pomoc v mimořádné nezaviněné sociální tísni
 • na poskytnutí půjčky

Čl. 4

Povinnosti členů

Člen OSPK má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy a rozhodnutí volených orgánů
 2. platit řádně a včas členské příspěvky a jiné platby schválené VV nebo sjezdem
 3. řádně vykonávat zvolenou funkci, plnit svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost
 4. pravidelně se zúčastňovat schůzí a respektovat jejich rozhodnutí a usnesení
 5. chovat se a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno OSPK.

Čl. 5

Společné organizační zásady

 1.  Orgány OSPK jsou:
  1. sjezd OSPK
  1. předsedkyně OSPK

c) výkonný výbor OSPK

            d) revizní komise OSPK

            e) členská schůze ZO

f) výbor ZO

g) revizní komise ZO

 1. Volené orgány (b) c) e) f) se volí zdola nahoru. Volební období je čtyřleté. Volené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily. Podrobnosti a způsob voleb upravují příslušné volební řády schválené členskou schůzí nebo sjezdem.
 2. Každý volený člen orgánu může být pro neplnění funkčních povinností odvolán orgánem, který ho zvolil, a to i v průběhu volebního období.
 3. Usnesení orgánu se přijímají většinou hlasů a jsou závazná pro všechny členy orgánu, usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro nižší orgány.
 4. Orgány jsou oprávněné přijímat usnesení, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina jejich členů nebo delegátů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu, v jeho nepřítomnosti jím pověřeného nebo zvoleného zástupce.
 5. Všechny orgány mohou v neodkladných případech, kdy nelze o věci rozhodnout při řádném jednání, rovněž přijmout rozhodnutí „per rollam“.
 6. Předseda příslušného orgánu zašle ostatním členům orgánu návrh materiálu včetně návrhu požadovaného rozhodnutí e-mailem s tím, že navrhovatel je oprávněn požadovat potvrzení o přijetí. Dotázaný člen orgánu odešle své rozhodnutí (souhlasím, nesouhlasím, zdržuji se hlasování) zpět navrhovateli e-mailem nejpozději ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí.
 7. Nezašle-li člen orgánu ve stanovené lhůtě navrhovateli zpět své rozhodnutí, platí nevyvratitelná domněnka, že s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. Rozhodnutí je schváleno, vysloví-li se pro něj (konkludentně či výslovně) ve stanovené lhůtě, nadpoloviční většina všech členů orgánu včetně jejího předsedy.
 8. Rozhodnutí schválená „per rollam“ musí být ve formě usnesení zahrnuta do zápisu z následujícího nejbližšího jednání orgánu.
 9. Člen orgánu může kdykoliv ze své funkce odstoupit.
 10. V průběhu funkčního období může volený orgán uvolněná místa členů doplnit kooptací.
 11. ZO mohou usnesením členské schůze vyjádřit nedůvěru kterémukoliv volenému orgánu OSPK, s výjimkou revizních komisí, a to, jestliže jedná v rozporu se stanovami a programem OSPK a jsou-li jeho rozhodnutí v zásadních otázkách v rozporu s vůlí členů. Orgán, kterému byla vyslovena nedůvěra, je povinen projednat takové stanovisko se zástupci těch, kteří vyjádřili nedůvěru, na svém nejbližším zasedání.
 12. Pokud ve stanovené lhůtě výbor ZO nepřijme stanovisko členů nebo vyšší orgán stanovisko nadpoloviční většiny ZO a nevyvodí z toho potřebné závěry ve svých rozhodnutích, usneseních a činnosti, je povinen do tří měsíců připravit nové volby a odstoupit.
 13. Nižší orgány mají právo obracet se k vyšším orgánům s náměty, připomínkami a kritikou. Vyšší orgány jsou povinny na ně reagovat.

Čl. 6

ZO OSPK

 1. Základní organizační složkou OSPK je ZO. K jejímu založení se musí stát členy OSPK nejméně tři zaměstnanci v pracovním poměru k příslušnému zaměstnavateli. Jedna ZO může být ustavena i pro více zaměstnavatelů, resp. členy jedné ZO mohou být i zaměstnanci více zaměstnavatelů.
 2. ZO vzniká usnesením ustavující členské schůze a přidělením registračního čísla VV. Vznik a začátek působnosti u zaměstnavatele je nutné oznámit písemně zaměstnavateli, s uvedením nejméně jednoho člena ZO (zpravidla předsedy ZO), který bude oprávněn jednat jménem ZO, potažmo OSPK, se zaměstnavatelem.
 3. ZO není nadána právní osobností ( schopností vystupovat jako subjekt  práva, tedy schopností být nositelem i vykonavatelem práv a povinností) a jedná proto navenek vždy jménem OSPK je-li k tomu zmocněna těmito stanovami popř. sjezdem či VV.
 4. Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze. Je svolávána výborem ZO nejméně jednou za rok, nebo když o to požádá nadpoloviční většina členů ZO.
 5. V ZO, kde z nejrůznějších důvodů není možné konat členskou schůzi za osobní účasti členů, je možné ji nahradit online členskou schůzí.
 6. Členská schůze projednává všechny základní otázky činnosti ZO, zejména:
 7. projednává a schvaluje zprávu výboru ZO o činnosti a hospodaření za období od předcházející členské schůze a zprávu revizní komise ZO
 8. schvaluje plán činnosti a rozpočet ZO
 9. projednává a následně (ne)schvaluje kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem
 10. volí výbor ZO a revizní komisi ZO, které ze svého středu na prvním zasedání zvolí předsedu
 11. V ZO do 10 členů je možné volit pouze předsedu ZO a práva výboru má členská schůze.
 12. Volební období je čtyřleté.
 13. Za ZO v období mezi členskými schůzemi jedná příslušný výbor, za něhož navenek vystupuje a jedná jeho předseda nebo výborem pověřený další člen.
 14. Výbor ZO řídí činnost ZO a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za půl roku.
 15. Výbor ZO je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k zaměstnavateli, vůči němuž ve smyslu právních předpisů (zejména zákoníku práce) uplatňuje právo na spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává právními předpisy dané právo kontroly vnitřních předpisů zaměstnavatele a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání.
 16. Ustanovení o hlasování per rollam uvedená v čl. 5 odst. 5 až 9 se použijí v ZO přiměřeně.
 17. ZO zaniká
 18. rozhodnutím členské schůze o rozdělení, sloučení nebo zrušení; zápis o tom se zasílá VV
 19. rozhodnutím VV o jejím zrušení neplní-li povinnosti vyplývající ze stanov nebo jiných vnitřních předpisů
 20. snížením počtu členů pod tři.
 21. O zániku ZO informuje předseda ZO nebo jeden ze dvou zbylých členů písemně VV.
 22.  Při zániku je povinností předsedy ZO nebo zbylých členů provést likvidaci razítka a dokumentů, tak aby k nim neměl nikdo ze zaměstnanců zaměstnavatele přístup.

Čl. 7

Sjezd

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem OSPK. Svolává jej jednou za čtyři roky VV. Mimořádný sjezd se svolává na žádost nadpoloviční většiny ZO nebo na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů VV.
 2. Sjezd zejména
 3. schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
 4. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření OSPK za minulé období a zprávu revizní komise OSPK
 5. hodnotí plnění programu stanoveného předchozím sjezdem a stanoví cíle a program OSPK pro další období
 6. schvaluje plán činnosti na příští období
 7. schvaluje finanční řád a pravidla pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem ZO OSPK
 8. schvaluje výši členských příspěvků, udržovacích příspěvků a odvody z nich ZO
 9. volí předsedu OSPK, kterému volbou vzniká pracovní poměr založený volbou
 10. volí předsedu revizní komise OSPK
 11. stanovuje počet členů VV a klíč k jejich volbě
 12. volí členy VV a členy revizní komise OSPK
 13. rozhoduje o členství OSPK v odborových sdruženích v České republice a v mezinárodních organizacích.

Čl. 8

Výkonný výbor

 1. V době mezi zasedáními sjezdu činnost OSPK řídí a odpovídá za ni jedenáctičlenný VV ve složení předseda OSPK a 10 členů zvolených sjezdem s hlasem rozhodujícím. Jednání VV se účastní předseda revizní komise s hlasem poradním. V případě nepřítomnosti zvoleného člena VV se jednání VV může zúčastnit jím pověřený zástupce, který má hlas poradní.
 2. VV svolává předseda OSPK nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádné zasedání VV předseda svolá, požádá-li o to nadpoloviční počet členů VV, nebo na základě vlastního rozhodnutí.
 3. VV zejména
 1. rozpracovává usnesení sjezdu a zabezpečuje jeho plnění
 2. svolává sjezd, připravuje návrhy zpráv a materiálů předkládaných sjezdu a určuje způsob volby delegátů na sjezd
 3. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření OSPK za minulý rok a schvaluje plán činnosti a hospodaření na příští rok
 4. volí ze svého středu statutárního zástupce předsedy
 5. schvaluje změny stanov vyplývající z požadavků právních předpisů
 6. schvaluje způsob vytváření a rušení pracovních skupin nebo komisí
 7. navrhuje změny stanov v době mezi sjezdy a schvaluje vyhlášení vnitrosvazového hlasování per rollam ke schválení těchto změn
 8. rozhoduje o přijetí zaměstnanců OSPK
 1. VV je ze všech svých rozhodnutí odpovědný sjezdu.
 2. V čele VV stojí jako statutární orgán předseda OSPK. Je oprávněn jednat jménem OSPK ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje statutární zástupce nebo jiný VV pověřený člen VV.

Čl. 9

Revizní komise

 1. Revizní komise jsou voleny členskou schůzí ZO, resp. sjezdem.
 2. Pro volbu revizních komisí platí stejné principy, jako pro volbu orgánu OSPK. Revizní komise mají stejné funkční období, jako orgány, které je volí. Revizní komise jsou svolávány dle potřeby předsedou, minimálně však 1x za pololetí.
 3. Revizní komise vykonávají
 1. revize hospodaření s finančními prostředky
 2. revize placení členských příspěvků členy OSPK a jejich odvod ZO
 3. revize hospodaření s movitým a nemovitým majetkem
 1. O své činnosti informují orgán, který je zvolil, předkládají svá zjištění, návrhy a doporučení členské schůzi ZO, sjezdu a mezi jejich zasedáními výboru ZO a VV.
 2. Revizní komise vykonávají svou činnost nezávisle na orgánu, který je zvolil. Revizní komise ZO není podřízena revizní komisi OSPK.
 3. Revizní komise zvolená sjezdem má právo provést revizi v ZO, zejména v případě pochybností o správnosti vybírání členských příspěvků.

Čl. 10

Majetek a hospodaření

 1. Majetek OSPK tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroje majetku OSPK tvoří zejména:
 1. výnosy z nemovitého majetku, který převzal z vlastnictví bývalého ROH do vlastnictví OSPK
 2. členské příspěvky a jiné platby členů
 3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 4. úroky a dary
 5. jiné příjmy.
 6. Hospodaření OSPK se řídí rozpočtem a plánem činnosti schválenými příslušným orgánem.
 1. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují funkcionáři pověření příslušným orgánem.
 2. O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku a nemovitostí mimo obvyklé hospodaření a výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet rozhoduje VV.
 3. Při rozdělení ZO nebo převodu časti členů ZO do jiné ZO se finanční prostředky a hmotný majetek ZO rozdělí dílem podle počtu členů ZO.
 4.  Při zániku ZO se finanční prostředky zbylé po úhradě závazků vůči OSPK rozdělí mezi členy ZO. O způsobu naložení s hmotným majetkem rozhodne VV.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. O zániku, rozdělení nebo sloučení OSPK rozhoduje na návrh delegátů sjezd. Sjezd současně rozhodne, jakým způsobem se naloží s majetkem OSPK, stanoví postup k provedení majetkového vypořádání a určí právního nástupce OSPK a jeho orgánů, případně stanoví orgán pověřený likvidací.
 2. V období mezi sjezdy provádí výklad těchto stanov VV.
 3. Tyto stanovy byly schváleny dne 16.9.2021 a nabývají účinnosti dnem schválení. Tímto dnem pozbývají platnosti stanovy ze dne 21. března 2013.

V Praze, dne 16. 9. 2021

                                                                                               Iveta Bergerová v.r.

                                                                                                  předsedkyně

Příloha č. 1

Odborový svaz pracovníků knihoven

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO 499251, tel.: 224 142  508, 224,

e-mail: ospk@cmkos.cz, bergerova.iveta@cmkos.cz

PŘIHLÁŠKA do OSPK

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………

Datum narození……………………………………………………………………………

Adresa bydliště…………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………………………

Adresa Základní organizace OSPK/knihovny…..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Souhlasím, aby OSPK za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovával výše uvedené osobní údaje. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Stanovami OSPK.

V ……………. dne ……………

                                                                                   …………………………………

                                                                                               podpis