O nás

Odborový svaz pracovníků knihoven vznikl v březnu 1990 jako nástupnická organizace po rozpadu tehdejšího ROH. V té době, plné změn a ideálů, nového chápání světa a opojení z pocitu radosti ze získané demokracie se logicky lidé odvraceli od struktur a zásad revolučního odborového hnutí. Zároveň tu byla silná potřeba a poptávka po organizaci, která bude chránit a pomáhat lidem práce, zaměstnancům bez ohledu na to, v jakém pracují oboru, či odvětví. A tak velmi rychle po politickém převratu vznikly nové, moderní odbory. Odbory, které se staly dědici ROH, ale na poněkud jiných principech, z nichž asi nejzásadnějším byla totální nezávislost na státu a akcent na profesní orientaci jednotlivých nově vzniklých odborových svazů.

Prvním předsedou Odborového svazu pracovníků knihoven se stal pan Ondřej Vavřík z Městské knihovny v Praze. Svaz byl stejně tak, jako republika, federální a byl tvořen dvěma komorami – českou a slovenskou. V čele byl výkonný výbor, tvořený zástupci z celé republiky. Předseda nebyl pro výkon své funkce uvolněn a svaz měl 2 zaměstnankyně, které zabezpečovaly jeho chod.

Po roce se konal sjezd, který zvolil novou předsedkyni a rozhodl o tom, že ta již bude pro výkon funkce uvolněna na plný úvazek. Stala se jí paní Dana Menšíková z Okresní knihovny Praha – západ. Tak, jako se pomalu zabydlela demokracie na naší politické scéně, získávaly si odbory nové postavení ve společnosti, jejich činnost se zaměřila daleko větší silou na ochranu práv a posílení postavení zaměstnanců, bojovaly v zájmu svých členů za lepší a lépe placenou práci, učily své členy oprávněnému sebevědomí, snažily se o zlepšení legislativy zejména v oblasti pracovního práva, BOZP atd. Aby toto vše zvládly musely se profesionalizovat a OSPK v tomto směru nezůstal pozadu. Navzdory tomu, že je to svaz nevelký, má k dispozici malý profesionální aparát, včetně právníka.

Po rozpadu republiky a vzniku dvou suverénních států – Česka a Slovenska se rovněž OSPK rozdělil na dva samostatné odborové svazy. Paní Dana Menšíková se stala předsedkyní OSPK v Česku. Oba nově vzniklé odborové svazy se staly právními nástupci bývalého federálního svazu se všemi právy i povinnostmi, proběhlo řádné rozdělení majetku.

OSPK je spolumajitelem nemovitého majetku v Praze, který v roce 1990 spolu s dalšími 10 odborovými svazy v oblasti kultury převzal od bývalého ROH a z výnosů z jeho pronájmu spolufinancuje svou činnost.

Od počátku své existence v roce 1990 byl OSPK spoluzakladatelem a členem jedné ze dvou nejsilnějších odborových centrál – Konfederace umění a kultury. Po několika letech však její řady opustil, aby po několika dalších letech samostatného fungování vstoupil do řad Českomoravském konfederace odborových svazů, jejímž platným a respektovaným členem je dodnes. Využívá servis a poradenství, které ČMKOS svým členům poskytuje a může proto členům OSPK zajistit kvalitní a komplexní odborové služby.

V současné době stojí v čele OSPK předsedkyně paní Iveta Bergerová, výkonný výbor složený z pracovníků knihoven z celé ČR a revizní komise. OSPK i nadále pokračuje v tom, proč byl před 30 lety založen. Poskytuje kompletní právní služby svým členům, spolupracuje s ostatními odborovými svazy při každoročním vyjednávání o platech a pracovních podmínkách a to nejen s vládou, ale i se zástupci zřizovatelů a zaměstnavatelskými subjekty.

Organizačně je OSPK tvořena a její bezprostřední kontakt se zaměstnavateli zprostředkovávají základní organizace zastupující zaměstnance přímo v knihovnách po území celé České republiky.

OSPK je otevřen zájmu nových členů bez jejichž opory by bylo obtížné nejen prosazovat ale především chránit zájmy zaměstnanců v knihovnách i vůči orgánům státu a samosprávy a poskytovat jim nezbytný servis a pomoc a vítá vznik nových ZO OSPK.

Jak založit ZO OSPK?

Základní návod dávají ustanovení čl. 7 Stanov OSPK.

  • K založení ZO OSPK, a pochopitelně tím i vzniku členství v OSPK, je potřeba nejméně tří zájemců z řad zaměstnanců knihovny. Mimo nezbytně nutných tří zaměstnanců mohou být členy i bývalí zaměstnanci, popř. důchodci.
  • Nezbytným důkazem o jejich rozhodnutí a zároveň dokladem pro Výkonný výbor OSPK o vzniku ZO je zápis z ustavující členské schůze obsahující usnesení, z kterého je zřejmé, že se tak zakládající členové dobrovolně rozhodli s uvedením jejich jmen a spojení a prezenční listina zakládajících členů s jejich podpisy.
  • Každý člen vyplní přihlášku uvedenou na webu ospk.cz.
  • Stanovy dále předpokládají volbu výboru resp. předsedy ZO nebo důvěrníka u ZO do 10 členů.
  • Nově vzniklá ZO o svém vzniku uvědomí výkonný výbor OSPK a poté obdrží registrační číslo.
  • Nová ZO si nechá vyrobit razítko s tímto textem:

Základní organizace Odborového svazu pracovníků knihoven
název a sídlo knihovny, pokud není obsaženo v názvu
registrační číslo.

  • Oprávnění ZO jednat se zaměstnavatelem jménem OSPK vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli písemně sdělila, že alespoň tři její členové jsou zaměstnanci knihovny, že Stanovy OSPK v čl. 2 a 7 upravují její působnost u zaměstnavatele a oprávnění jednat včetně uvedení údajů o odborovém orgánu (výbor ZO), který je oprávněn jednat se zaměstnavatelem včetně uvedení jmen členů výboru ZO oprávněných jednat se zaměstnavatelem. Jména ostatních členů ZO podléhají utajení podle principů GDPR, pokud se členové nerozhodnou jinak.